Bemiddelingsvoorwaarden

BEDRIJFSCONSTRUCTIE

Het aanbod van roerende zaken op Website wordt niet verkocht door Websitehouder, maar door
Verkoper. Bij aankoop van roerende zaken wordt daarom een contract gesloten tussen Koper en
Verkoper. Websitehouder is dus zelf geen partij bij deze verkoopovereenkomst.
Indien Verkoper gevestigd is in een land van de Europese Unie (EU), Noorwegen, Liechtenstein of
IJsland is de Europese richtlijn Kopen op Afstand van toepassing. In deze richtlijn staan onder andere
de volgende rechten en garanties:
- Verkoper dient Koper informatie betreffende belastingen, betaling, levering en uitvoering van de
overeenkomst duidelijk en schriftelijk te geven.
- Koper ontvangt bestelling binnen 30 dagen, tenzij met Verkoper een andere termijn is afgesproken.
Is betreffende roerende zaak niet (meer) leverbaar, dan dient Verkoper Koper hiervan op de hoogte
te stellen. Eventuele (aan)betalingen dienen binnen dertig dagen teruggestort te worden, tenzij
Verkoper een vergelijkbare roerende zaak levert.
- Koper heeft een herroepingsrecht, inhoudende dat Koper minimaal veertien dagen zonder opgave
van redenen de koop terug kan draaien. Eventueel gemaakte verzendkosten komen voor rekening
van Koper. Eventuele (aan)betalingen dienen binnen dertig dagen teruggestort te worden.

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN
ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze bemiddelingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Website: beschikbaar gestelde platform bereikbaar via www.Softsbh.nl, daaronder mede verstaan
alle bijbehorende subdomeinen.
2. Websitehouder: de onderneming E-rulers die gevestigd is aan Randstad 22-46 te Almere, en
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72359439.
3. Koper: degene die een aankoop doet op bovengenoemde website.
4. Verkoper: onderneming die, hetzij als producent, hetzij als handelaar, roerende zaken verkoopt
aan Koper.
`
ARTIKEL 2 – RECHTEN KOPER
Indien Verkoper gevestigd is in een land van de Europese Unie (EU), Noorwegen, Liechtenstein of
IJsland is de Europese richtlijn Kopen op Afstand van toepassing. In deze richtlijn staan onder andere
de volgende rechten en garanties:
1. Verkoper dient Koper informatie betreffende belastingen, betaling, levering en uitvoering van de
overeenkomst duidelijk en schriftelijk te geven.
2. Koper ontvangt bestelling binnen 30 dagen, tenzij met Verkoper een andere termijn is
afgesproken. Is betreffende roerende zaak niet (meer) leverbaar, dan dient Verkoper Koper hiervan
op de hoogte te stellen. Eventuele (aan)betalingen dienen binnen dertig dagen teruggestort te
worden, tenzij Verkoper een vergelijkbare roerende zaak levert.

3. Koper heeft een herroepingsrecht, inhoudende dat Koper minimaal veertien dagen zonder opgave
van redenen de koop terug kan draaien. Eventueel gemaakte verzendkosten komen voor rekening
van Koper. Eventuele (aan)betalingen dienen binnen dertig dagen teruggestort te worden.
ARTIKEL 3 – AARD VAN DE BEMIDDELINGSDIENST
1. Het aanbod van roerende zaken op Website wordt niet verkocht door Websitehouder, maar door
Verkoper. Bij aankoop van roerende zaken wordt daarom een contract gesloten tussen Koper en
Verkoper. Websitehouder is dus zelf geen partij bij deze verkoopovereenkomst.
2. Via de Website worden bij derden, die al dan niet gevestigd in de Europese Unie, bepaalde
roerende zaken gekocht.
3. De dienst die Websitehouder levert is een bemiddelingsdienst die wordt geleverd aan een derde.
Bij bestelling van een roerende zaak via de Website, is Websitehouder gemachtigd als bemiddelaar,
in naam van Koper en voor rekening van Koper, op te treden en de roerende zaak te bestellen bij de
daadwerkelijke Verkoper van de betreffende roerende zaak.
4. Indien daadwerkelijke Verkoper gevestigd is buiten Nederland en hierdoor de betreffende
roerende zaak ingevoerd dient te worden, geschiedt dit onder naam van Koper. Bijkomende kosten,
zoals invoer-btw en (douane)inklaringskosten komen voor rekening van Koper.

ARTIKEL 4 – BETALING
1. De afwikkeling van de betaling van het aangekochte product verloopt via Websitehouder.
Websitehouder draagt tevens zorg voor (door)betaling aan de daadwerkelijke Verkoper.
2. Het is mogelijk dat de op de Website vermelde prijzen verschillen van de bedragen die
Websitehouder (door)betaalt aan de daadwerkelijke Verkoper. Het kan voorkomen dat Verkoper in
de gelegenheid wordt gesteld het product, nadat het is aangeschaft door Koper, voor een lager
bedrag in te kopen. Het verschil tussen het door Koper betaalde bedrag en het aan de daadwerkelijke
Verkoper betaalde bedrag wordt in deze gevallen beschouwd als vergoeding voor de door
Websitehouder geleverde bemiddelingsdienst aan de derde.
ARTIKEL 5 – KLACHTENREGELING
1. In het geval dat bij Koper ontevredenheid heerst over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan
de (bemiddelings)overeenkomst, kan dit aan Websitehouder kenbaar gemaakt worden via de
contactgegevens die vermeld staan op de Website. Elke melding die door Koper gemaakt wordt,
wordt door Websitehouder met de meeste zorg en zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.
Websitehouder zal ten hoogste veertien dagen na ontvangst van de melding een inhoudelijke reactie
geven aan Koper.
2. Koper kan zich bij ontevredenheid over de in lid 1 van dit artikel genoemde procedure wenden tot
de geschillencommissie van het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).